Medycyna Faktów 1 / 2016

spis artykułów:
Stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny i diuretyków w leczeniu hipotensyjnym w praktyce polskich lekarzy – raport końcowy z badania ankietowego ALMONDS Use of angiotensin-converting enzyme inhibitors and diuretics in antihypertensive therapy advised by Polish medical doctors – a final report from questionnaire ALMONDS study
Krzysztof J. Filipiak, Aleksandra Gąsecka, Marcin Lewandowski, Anna E. Płatek, Filip M. Szymański, Beata Wożakowska-Kapłon, Andrzej Tykarski
Medycyna Faktów 2016; 1(30): 6-17. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie preparatu złożonego bisoprololu i amlodipiny w leczeniu nadciśnienia tętniczego – wyniki badania kohortowego przeprowadzonego u ponad 10 000 pacjentów Treatment of hypertensive patients with a fixed-dose combination of bisoprolol and amlodipine – results of cohort study with more than 10 000 patients
Agnieszka Skrzek, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Danuta Czarnecka
Medycyna Faktów 2016; 1(30): 20-24. DOI:
Czytaj streszczenie
Komentarz [Zastosowanie preparatu złożonego bisoprololu i amlodipiny w leczeniu nadciśnienia tętniczego – wyniki badania kohortowego przeprowadzonego u ponad 10 000 pacjentów] Commentary [Treatment of hypertensive patients with a fixed-dose combination of bisoprolol and amlodipine – results of cohort study with more than 10 000 patients]
Danuta Czarnecka
Medycyna Faktów 2016; 1(30): 25-28. DOI:
Czytaj streszczenie
[Dlaczego najnowsze wytyczne dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego (PTNT 2015) wskazują, że telmisartan, jako jedyny wśród ARB, powinien być lekiem z wyboru u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i wieloma czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego] Why do the latest guidelines on the treatment of hypertension (PTNT 2015) indicate that telmisartan, as an exception among ARBs, should be the drug of choice in patients with hypertension and multiple cardiovascular risk factors
Marek Chmielewski, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2016; 1(30): 30-31. DOI:
Czytaj streszczenie
Dlaczego warto stosować telmisartan u pacjenta, który ma poranne skoki ciśnienia tętniczego? Why use telmisartan in a patients who have elevated blood pressure in morning hours?
Marek Chmielewski, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2016; 1(30): 32-33. DOI:
Czytaj streszczenie
[Czy możemy przerwać leczenie statynami u pacjentów po ACS z cholesterolem LDL 70 mg /dl] Can we discontinue statin treatment in post-ACS patients with LDL cholesterol of 70 mg/dl
Maciej Janiszewski, Marek Kuch
Medycyna Faktów 2016; 1(30): 34-35. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie desloratadyny w monoterapii i w terapii łączonej w leczeniu alergicznego nieżytu nosa The use of desloratadine in monotherapy and combination therapies in the treatment of allergic rhinitis
Rafał Sokołowski
Medycyna Faktów 2016; 1(30): 36-40. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie sulodeksydu w przedłużonej profilaktyce przeciwzakrzepowej po zabiegach ortopedycznych The application of sulodexide in prolonged DVT prophylaxis after orthopaedic surgeries
Marek Synder
Medycyna Faktów 2016; 1(30): 41-44. DOI:
Czytaj streszczenie
6 profili klinicznych pacjentów, u których warto rozważyć zastosowanie ramiprilu 6 clinical profiles of patients in whom it is worth to consider the use of ramipril
Marcin Barylski
Medycyna Faktów 2016; 1(30): 45-50. DOI:
Czytaj streszczenie
[8 powodów, dla których warto stosować ambroksol w leczeniu oddechowym] 8 reasons for using ambroxol in respiratory treatment
Rafał Pawliczak
Medycyna Faktów 2016; 1(30): 51-54. DOI:
Czytaj streszczenie
Znaczenie indapamidu w monoterapii nadciśnienia tętniczego The role of indapamide in therapy of hypertension
Paweł Wyleżoł, Marta Solarska, Justyna Pordzik, Marek Postuła
Medycyna Faktów 2016; 1(30): 55-61. DOI:
Czytaj streszczenie
Wpływ wybranych leków stosowanych w farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego na czynność przewodu pokarmowego Influence of selected drugs used in pharmacotherapy of cardiovascular disorders on the function of the gastrointestinal tract
Paweł Krząścik
Medycyna Faktów 2016; 1(30): 63-67. DOI:
Czytaj streszczenie
Zastosowanie doustnej tabletki antykoncepcyjnej zawierającej gestoden i etynyloestradiol – opis przypadku The use of oral contraceptive pill containing gestodene and ethinylestradiol – a case report
Andrzej Nowakowski
Medycyna Faktów 2016; 1(30): 70-73. DOI:
Czytaj streszczenie
Doustna tabletka antykoncepcyjna zawierająca drospirenon – opis przypadków Oral contraceptive pills containing drospirenone – a case report
Jacek Tomaszewski
Medycyna Faktów 2016; 1(30): 74-78. DOI:
Czytaj streszczenie
Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS – migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków czy częstoskurcz przedsionkowy? Narrow QRS complex tachycardia – atrial fibrillation, atrial flutter or atrial tachycardia?
Jacek Sawicki, Marcin Konopka, Marcin Modzelewski
Medycyna Faktów 2016; 1(30): 80-82. DOI:
Czytaj streszczenie
Stabilna choroba wieńcowa – komu zaproponować diagnostykę inwazyjną? Stable coronary artery disease – who needs invasive diagnosis?
Karol Wrzosek
Medycyna Faktów 2016; 1(30): 84-87. DOI:
Czytaj streszczenie