Informacje dla autorów

 

„Medycyna Faktów” (MF), „Journal of Evidence Based Medicine” (J EBM) jest niezależnym czasopismem naukowym, ukazującym się w formie kwartalnika. Pismo nie jest organem żadnego
towarzystwa naukowego, w skład Rady Naukowej pisma wchodzą jednak Członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego,
Polskiego Towarzystwa Kardiochirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W kwalifikacji prac do druku uwzględniane są zasady Deklaracji Helsińskiej, zgody komisji
bioetycznych, wytyczne Polskiej Bibliografii Naukowej oraz inne powszechnie stosowane i obowiązujące reguły i przepisy.

Kwartalnik „Medycyna Faktów” zamieszcza prace oryginalne, poglądowe i inne z zakresu problematyki evidence based medicine.

Wszystkie artykuły są recenzowane.

Wydawca nie pobiera opłat za publikację.

PRAWA AUTORSKIE

Przyjmując pracę do druku, wydawca nabywa na zasadzie wyłączności prawa autorskie do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych
oraz w internecie). Dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń bez zgody wydawcy.

Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie niezbędnych zezwoleń na publikację materiałów, do których prawa autorskie należą do osób/instytucji trzecich.

FORMAT PRAC

• Objętość (łącznie z piśmiennictwem, tabelami i rycinami) nie powinna przekraczać w przypadku prac oryginalnych, doświadczalnych i klinicznych – 10 stron, pracy kazuistycznej – 7,
pracy poglądowej – 12, pozostałych – 5, tj. 2900 znaków ze spacjami na stronie A4 w formacie *.doc.
• Prosimy o nie zamieszczanie w artykule nazw handlowych produktów.
• Prace powinny być nadesłane na adres redakcji:
– mailem: EBM@mededu.pl
lub
– na CD-ROM-ie w formacie *.doc, na adres Redakcji:
Medycyna Faktów
Medical Education Sp. z o.o.
ul. Kukiełki 3a, 02-207 Warszawa
przy zachowaniu następujących zasad: wielkość czcionki 12 punktów, odstępy między wierszami 1,5 linii, margines lewy 2 cm, margines prawy 3 cm.
• Na pierwszej stronie pracy należy podać:
– pełne imię i nazwisko autora (autorów),
– stopień, tytuł naukowy autora (autorów),
– tytuł pracy (polski i angielski),
– streszczenie i słowa kluczowe (polski i angielski),
– pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego praca pochodzi,
– tytuł naukowy oraz imię i nazwisko kierownika ośrodka,
– adres, na jaki autor życzy sobie otrzymywać korespondencję wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu (prosimy o zaznaczenie, czy autor
wyraża zgodę na publikację numeru telefonu) i adresem poczty elektronicznej.
• Streszczenie powinno zawierać ok. 150-250 słów. Nie należy stosować skrótów. Po streszczeniu należy podać słowa kluczowe (3–5) w języku polskim i angielskim.
• Do pracy należy dołączyć zgodę wszystkich autorów na publikację. Zgoda na publikację jest równoznaczna z oświadczeniem autorów, że praca nie była publikowana w całości w innym
czasopiśmie medycznym.
• Tekst pracy oryginalnej powinien składać się z następujących części: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, omówienie, wnioski, piśmiennictwo, ryciny i opisy do nich. Przy stosowaniu
skrótów konieczne jest podanie pełnego brzmienia przy pierwszym użyciu. Wszystkie skróty muszą być wyjaśnione w artykule przy ich pierwszym użyciu, a także dodatkowo
w każdym opisie wszystkich tabel i rycin w obydwu wersjach językowych streszczenia..

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo powinno być ułożone według kolejności cytowania w pracy. Liczba cytowanych prac w przypadku prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 25 pozycji.
• Przy opisach artykułów z czasopism należy podać: nazwisko autora, pierwszą literę imienia (przy większej niż 3 liczbie autorów podaje się tylko pierwszych trzech i adnotację „et al.”),
tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma, rok wydania, numer tomu (rocznika), numery stron, na których zaczyna się i kończy artykuł. Należy zachować zapis i interpunkcję ściśle według
poniższego przykładu: Kowalski J.: Fibrates in treatment of CHD. Kardiologia w Praktyce 1992; 70: 733-737.
• Przy opisach książek należy podać: nazwisko autora, pierwszą literę imienia, tytuł, oznaczenie kolejności wydania, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numery stron; przy pracach
zbiorowych nazwisko redaktora odpowiedzialnego podaje się po tytule książki i skrócie „red.”. Należy zachować zapis i interpunkcję ściśle według poniższego przykładu: Kowalski J.:
Zasady publikacji prac naukowych. Medical Education, Warszawa 2003: 354-366..

 

ZDJĘCIA, GRAFIKI

• Zdjęcia i grafiki powinny być nadesłane w jednym z podanych formatów: *.jpg *.eps, *.bmp, *.gif, *.tif, *.cdr, *.ai.
• Materiały skanowane powinny posiadać rzeczywisty rozmiar, jaki ma być użyty w publikacji, oraz rozdzielczość 300 dpi.
• Wszystkie dostarczone materiały powinny być dokładnie opisane.
• Jeśli rysunek lub tabela zostały opracowane na podstawie innego rysunku lub tabeli, należy podać źródło. W przypadku wykorzystania tabeli lub ryciny z innej publikacji autorzy muszą
uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć, z jakiego źródła pochodzą ryciny/tabele. 

ETYKA

1. Ponieważ wszyscy autorzy są odpowiedzialni za treści prezentowane w publikacji, przed publikacją muszą zapoznać się z wersją ostateczną i ją zaakceptować.

2. Badania z udziałem ludzi lub zwierząt muszą być prowadzone zgodnie z Code of Ethics of the World Medical Association (Deklaracja Helsińska) i dyrektywą EU2010/63/EU.

POPRAWKI

W przypadku konieczności wprowadzenia do tekstu zmian zostanie on odesłany do autorów, którzy muszą wprowadzić stosowne poprawki w terminie podanym przez redakcję. Redakcja zachowuje prawo do wprowadzania do tekstu poprawek językowych i edytorskich.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY